Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6-11-2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4899 Β’/6-11-2020), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 9-11-2020 έως και 30-11-2020 θα ισχύουν τα εξής:

1) Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική).

2) Θα πραγματοποιούνται όλες οι δίκες που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων ή διαδίκων. Για το σκοπό αυτό μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση irinodikiosalamina2@gmail.com, έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων ή διαδίκων και η δήλωση αυτή θα αποτελεί προϋπόθεση για να ενταχθεί η υπόθεση προς εκφώνηση στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα.Η σχετική δήλωση θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμό κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, τα στοιχεία των διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Προς τούτο, παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των υποθέσεων που έχουν προσδιορισθεί προς εκδίκαση κατά τη δικάσιμο της 17ης – 11 – 2020, να ενημερώσουν τη Γραμματεία το συντομότερο δυνατόν.Επισημαίνεται ότι εφόσον η υπόθεση εισάγεται, τελικά, προς εκφώνηση, κατόπιν έγκαιρης υποβολής των έγγραφων δηλώσεων για μη εξέταση μαρτύρων ή διαδίκων, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα πρέπει να παρίστανται νομίμως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΚΠολΔ, προς αποφυγή ερημοδικίας.

3) Αναστέλλονται όλες οι δίκες της εκουσίας δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων που δικάζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων των Ν. 3869/2010 και 4605/2019.

4) Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας (άρθρα 215, 237, 238  ΚΠολΔ).

5) Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης με έγγραφη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4864/2020.

6) Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ΄ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.

7) Θα πραγματοποιούνται καταθέσεις δικογράφων όλων των διαδικασιών με φυσική παρουσία, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) με τη  Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, τηλεφωνικά ή μέσω email (irinodikiosalamina2@gmail.com), καθώς και μέσω της ιστοσελίδας μας (www.eirinodikeio-salamina.gov.gr/?page_id=37), προκειμένου να αποφεύγεται συνωστισμός. Παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι να καταθέτουν πλήρεις τους σχετικούς φακέλους.

8) Ένορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν κλήσεως και προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου. Η προηγούμενη συνεννόηση με την Γραμματεία, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να γίνεται χρονοκαταμερισμός αυτών, αλλά και των λοιπών εξυπηρετούμενων πληρεξουσίων δικηγόρων, για την, όσο το δυνατόν, αποφυγή του συνωστισμού προς όφελος όλων.

9) Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και έκδοση διαταγών απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, ούτε για χορήγηση νομικής βοήθειας. Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση κληρονομητηρίων, καθώς και αιτήσεις για αναγνώριση σωματείων και τροποποίηση του καταστατικού αυτών, όπως επίσης αιτήσεις για δημοσίευση διαθηκών ή κήρυξης ιδιόγραφων διαθηκών ως κύριων.

10) Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά με φυσική παρουσία, αλλά μόνον κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος, μέσω email (irinodikiosalamina2@gmail.com) ή μέσω της ιστοσελίδας μας (http://www.eirinodikeio-salamina.gov.gr/?page_id=360) και η παραλαβή αυτών θα πραγματοποιείται μόνον κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.

11) Δεν θα πραγματοποιούνται: α) οι δηλώσεις αποποίησης κληρονομιών, β) η έκδοση απογράφων, γ) οι δηλώσεις τρίτου, δ) η βεβαίωση για γνήσιο υπογραφής συναινετικών διαζυγίων. Αντίγραφα αποφάσεων, διατάξεις κληρονομητηρίων και σωματείων θα χορηγούνται μόνον κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (τηλεφωνικά ή μέσω email ή της ιστοσελίδας μας κατά τα ανωτέρω) με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου.

12) Εξαιρούνται από την αναστολή των ενεργειών: α) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση των αντιδίκων, β) όσες δικογραφίες προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης χαρακτηρίζονται ως επείγουσες ή κατεπείγουσες από τον παραγγέλοντα Εισαγγελέα ή κρίνονται ως τέτοιες από τη διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο, γ) η δημοσίευση αποφάσεων, καθώς και δ) η διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα κρίνεται από την Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

Οι Γραμματείς του Δικαστηρίου, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θα εξυπηρετούν το κοινό και τους πληρεξουσίους δικηγόρους μόνο για τα ανωτέρω ζητήματα και με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, ώστε να μην προκαλείται συνωστισμός και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00. Επισημαίνεται μετ’ εμφάσεως ότι: α) είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας τόσο από τους δικαστές και υπαλλήλους του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, όσο και για τους εισερχομένους εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, δικηγόρους και πολίτες, β) είναι υποχρεωτική η απολύμανση των χεριών με απολυμαντικό που θα υπάρχει διαθέσιμο στην είσοδο, πριν από την είσοδο σε γραφεία ή στη δικαστική αίθουσα, γ) είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των ευρισκομένων εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας και δ) καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων σε γραφεία, 1 άτομο ανά 10 τ.μ., ήτοι ένας εξυπηρετούμενος ανά γραφείο.

Σαλαμίνα, 09-11-2020

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας

Ελισάβετ Δοκιανάκη