ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 76629/28.11.2020 K.Y.A. (Φ.Ε.Κ.5255Β’/28.11.2020),που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6-11-2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 4899 Β’/6-11-2020), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...