Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 17 Μαΐου 2023 έως και 24 Μαΐου 2023

Λειτουργία Ειρηνοδικείου από 17 Μαΐου 2023 έως και 24 Μαΐου 2023

Πράξη: 36/2023 O Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη του: Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 εδ. α΄ έως γ΄ του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις».Τη με αριθμ. πρωτ....