Το Ειρηνοδικείο

Το Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας είναι πολιτικό Δικαστήριο της Ελλάδος και δικάζονται σε πρώτο βαθμό όλες οι ιδιωτικές διαφορές που έχουν αντικείμενο έως το ποσό των 20.000 €. Στο Ειρηνοδικείο εκδικάζονται αστικές διαφορές:

  • τακτικής διαδικασίας,
  • ειδικής διαδικασίας (μισθωτικές, εργατικές, αυτοκίνητα κλπ),
  • ασφαλιστικών μέτρων και
  • υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας.

Διαφορές με αντικείμενο απαιτήσεις καθώς και δικαιώματα σε κινητά πράγματα ή τη νομή τους έως το ποσό των 5.000€ εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις περί μικροδιαφορών.

Η εδαφική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας περιλαμβάνει το νησί της Σαλαμίνας.

Στην εκουσία δικαιοδοσία, ο κύριος όγκος των υποθέσεων αφορά τις αιτήσεις ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων οφειλετών του Ν. 3869/2010.

Επίσης, στο Ειρηνοδικείο:

  • συντάσσονται ένορκες βεβαιώσεις,
  • κατατίθενται αιτήσεις για την έκδοση διαταγών πληρωμής για αντικείμενο έως το ποσό των 20.000 €, εγγραφής ή εξάλειψης προσημειώσεων υποθηκών.

Οι αποφάσεις των Ειρηνοδικείων, εκτός από αυτές που έχουν εκδοθεί με τις ειδικές διατάξεις περί μικροδιαφορών, υπόκεινται σε έφεση που εκδικάζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο.