Κληρονομητήρια

Διαδικασία για την έκδοση κληρονομητηρίου (ν. 4055/2012)

Σύμφωνα με τον ν. 4055/2012, για την έκδοση κληρονομητηρίου απαιτούνται τα εξής :
1. Κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο χαρτοσημασμένα), υπογεγραμμένη από πληρεξούσιο δικηγόρο. Για την αίτηση δεν προσδιορίζεται δικάσιμος αλλά εκδίδεται διάταξη του Ειρηνοδίκη. Τα παρακάτω πιστοποιητικά μαζί με (τυχόν) προτάσεις και διπλότυπο είσπραξης κατατίθενται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, συσχετίζονται στο φάκελο της αίτησης και χρεώνονται στον Ειρηνοδίκη για την έκδοση της διάταξης.
2. Ανάρτηση της αίτησης στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου με ευθύνη της Γραμματείας για δέκα (10) ημέρες. Το δεκαήμερο υπολογίζεται από την επομένη μέρα της κατάθεσης.
3. Μετά την καθαίρεση της αναρτημένης αιτήσεως, με την παρέλευση του δεκαημέρου, εκδίδονται τα παρακάτω πιστοποιητικά, τα οποία πρέπει να καλύπτουν και την τελευταία ημέρα του δεκαημέρου:

  • Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης από Ειρηνοδικείο (Απαιτείται και από το Πρωτοδικείο αν ο θάνατος είναι πριν τη 01-03-2013)
  • Πιστοποιητικό μη αποποίησης του επίδικου δικαιώματος από Ειρηνοδικείο (Απαιτείται και από το Πρωτοδικείο αν ο θάνατος είναι πριν τη 01-03-2013)
  • Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης από το Πρωτοδικείο Αθηνών (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, Πρώην Σχολή Ευελπίδων – 4ο Κτίριο, Αθήνα – Κυψέλη, 11362, ΑΤΤΙΚΗ, τηλ.: 2108843015)
  • Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος από Πρωτοδικείο
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • *Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών
  • *Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όπου είναι απαραίτητο)

*Τα δύο τελευταία πιστοποιητικά έχουν εξάμηνη ισχύ
4. Κατάθεση εγγράφων (με προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής στην περίπτωση που η σχετική αίτηση υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο κατά τα ανωτέρω) με τα πιστοποιητικά, που καλύπτουν και την τελευταία ημέρα του δεκαημέρου.


Οι διατάξεις των κληρονομητηρίων χρεώνονται στον δικαστή χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων.