Λειτουργία Ειρηνοδικείου 30/1/2021-8/2/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 30/1/2021-8/2/2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.6877/29.01.2021 K.Y.A. (Φ.Ε.Κ. 341Β’/29.01.2021),που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της...
ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΠΡΑΞΗ 10/2021 Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 (Φ.ΕΚ. Α’ 227/18.11.2020) και το άρθρο 158 παρ. 1 του Ν. 4764/2020  (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/23.12.2020), αποφασίζει: 1) Τη μεταφορά, οίκοθεν, των ματαιωθεισών υποθέσεων,...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 25/1/2021-1/2/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 25/1/2021-1/2/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.4992/23.01.2021 K.Y.A. (Φ.Ε.Κ. 186Β’/23.01.2021),που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης...
ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ

ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ

ΠΡΑΞΗ 7/2021 Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 (Φ.ΕΚ. Α’ 227/18.11.2020) και το άρθρο 158 παρ. 1 του Ν. 4764/2020  (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/23.12.2020), αποφασίζει: 1) Τη μεταφορά, οίκοθεν, της συζήτησης των...
Λειτουργία Ειρηνοδικείου 18-25/1/2021

Λειτουργία Ειρηνοδικείου 18-25/1/2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/16.01.2021K.Y.A. (Φ.Ε.Κ. 89Β’/16.01.2021),που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς...