Ανακοίνωση

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη την με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.26804/25.04.2020 (Φ.Ε.Κ. B’ 1588/25.04.2020) νεότερη Κ.Υ.Α. για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών...

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/2020 ΦΕΚ 1588/Β/25-4-2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τα άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης...