Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη την με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.26804/25.04.2020 (Φ.Ε.Κ. B’ 1588/25.04.2020) νεότερη Κ.Υ.Α. για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, καθώς και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.04.2020 έως και 15.05.2020  και σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 61/2020 και 62/2020 Πράξεών της, αποφασίζει ότι:

Α. Η διαδικασία για την εγγραφή συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης, ανάκλησης ή μεταρρύθμισης αυτών θα πραγματοποιείται με έγγραφη διαδικασία, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 17 του Ν. 4864/2020 και μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) με την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, τηλεφωνικά ή μέσω email (irinodikiosalamina2@gmail.com), καθώς και μέσω της ιστοσελίδας μας (www.eirinodikeio-salamina.gov.gr/?page_id=37), προκειμένου να αποφεύγεται συνωστισμός.

Β. Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737-738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ’ άρθρον 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ. Η κατάθεση των εν λόγω δικογράφων επίσης θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού), σύμφωνα με όσα αμέσως ανωτέρω αναφέρθηκαν.

Γ. Για τις λοιπές διαδικαστικές πράξεις ισχύουν όσα αναλυτικώς αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 62/2020 Πράξη της Προϊσταμένης του παρόντος Δικαστηρίου.

Δ. Η εξυπηρέτηση δικηγόρων και κοινού θα πραγματοποιείται μόνο για τα ανωτέρω κατεπείγοντα ζητήματα και με τον τρόπο που προαναφέρθηκε (κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης) ώστε να μην προκαλείται συνωστισμός και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Ειδικότερα, ορίζονται τα εξής: α) είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας τόσο από τους δικαστές και υπαλλήλους του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, όσο και για τους εισερχομένους εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, δικηγόρους και πολίτες, β) είναι υποχρεωτική η απολύμανση των χεριών με απολυμαντικό που θα υπάρχει διαθέσιμο στην είσοδο, πριν από την είσοδο σε γραφεία ή στη δικαστική αίθουσα, γ) είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των ευρισκομένων εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας και δ) καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων σε γραφεία, ήτοι 1 άτομο ανά 10 τ.μ.

Σαλαμίνα, 27-04-2020

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας

Ελισάβετ Δοκιανάκη