Πράξη Μερικής Αναστολής Εργασιών Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας Λόγω Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Πράξη Μερικής Αναστολής Εργασιών Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας Λόγω Αυτοδιοικητικών Εκλογών

Αριθμός Πράξης: 98/2023 O Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 εδ. α΄ έως γ΄ του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών». 2. Τη με αριθμ. πρωτ. 46339 οικ./22-9-2023...