Σωματεία

Αναγνώριση Σωματείου

1. Πρακτικό ίδρυσης με υπογραφές όλων των μελών (εις διπλούν).
2. Δήλωση μελών προσωρινής Διοίκησης, ότι δεν στερούνται τα πολιτικά τους δικαιώματα (εις διπλούν).
3. Πίνακας μελών προσωρινής Διοίκησης (εις διπλούν).
4. Καταστατικό με υπογραφές από όλα τα μέλη (εις τριπλούν) + μια (1) φωτοτυπία.
5. Διάταξη για την ίδρυση του σωματείου.
6. Αίτηση για την έκδοση διάταξης ενώπιον του Ειρηνοδικείου.

Προσοχή! Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα, όσον αφορά τις υπογραφές.

Τροποποίηση Καταστατικού Σωματείου

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης (εις διπλούν).
2. Νέο κωδικοποιημένο (τροποποιημένο) καταστατικό με υπογραφές εις τριπλούν + μια (1) φωτοτυπία.
3. Παλιό καταστατικό επικυρωμένο (το τελευταίο τροποποιημένο).
4. Απόφαση αναγνώρισης σωματείου, επικυρωμένη.
5. Δήλωση (σε απλό χαρτί) μελών Διοικητικού Συμβουλίου ότι δεν στερούνται τα πολιτικά τους δικαιώματα.
6. Πίνακας μελών Διοικητικού Συμβουλίου (εις διπλούν) με τις ιδιότητες (Πρόεδρος, Γραμματέας).
7. Πιστοποιητικό μεταβολών Σωματείου (Πρωτοδικείου).

Μετά την έκδοση διάταξης ίδρυσης ή τροποποίησης

Αποστέλλεται μία περίληψη της απόφασης για δημοσίευση στο Ταμείο Νομικών με καταβολή – περίπου 15 € στην Εθνική Τράπεζα. Την ίδια περίληψη στέλνετε και σε μία εφημερίδα τοπική, καθημερινής έκδοσης.
Στην περίληψη θα πρέπει να αναφέρονται 1) ο αριθμός διάταξης, 2) ημερομηνία δημοσίευσης, 3) επωνυμία νέα + παλιά και 4) η έδρα του Σωματείου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στη σχετική διάταξη.

Μητρώο Σωματείων

Το Μητρώο Σωματείων τηρείται στο αρχείο του Πρωτοδικείου.