Διαδικασία για τη δημοσίευση ιδιόγραφων διαθηκών

Για τη δημοσίευση των διαθηκών απαιτείται σχετική προσυνεννόηση του ενδιαφερόμενου με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου, πριν από την ημερομηνία της δικασίμου.

1. Απλή δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης

Η δημοσίευση αυτή γίνεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
1) Αίτηση. Αν παρασταθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, απαιτούνται ένσημα και διπλότυπο παράστασης. Αν ο αιτών παρίσταται αυτοπροσώπως, απαιτείται επικόλληση στην αίτηση μεγαρόσημου αξίας 3,00 Ευρώ και η ταυτότητα του αιτούντα.
2) Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του Αποβιώσαντα (πρωτότυπο) (να έχει εκδοθεί πρόσφατα).
3) Η πρωτότυπη διαθήκη προσκομίζεται την ημέρα της δικασίμου, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξη κυρίας (κατά την ίδια ημέρα)

Η δημοσίευση αυτή γίνεται (απαραίτητη προσυνεννόηση με τη Γραμματεία) με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Προδικασία

1) Αίτηση. Στην αίτηση, εκτός των άλλων, θα πρέπει να αναφέρονται και τα πλήρη στοιχεία των 2 μαρτύρων. Επίσης, απαιτούνται ένσημα και διπλότυπο παράστασης (από τον πληρεξούσιο δικηγόρο).
2) Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του Αποβιώσαντα (πρωτότυπο) (να έχει εκδοθεί πρόσφατα).
3) Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ή Οικογενειακής Κατάστασης του Αποβιώσαντα (έτσι ώστε να προκύπτει ότι ο θανών έχει εξ’ αδιαθέτου κληρονόμους (να έχει εκδοθεί πρόσφατα).

Β. Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης, θα πρέπει να προσκομίζονται στο ακροατήριο τα ακόλουθα :
1) Η πρωτότυπη διαθήκη
2) Οι 2 μάρτυρες που θα εξεταστούν στο ακροατήριο.

3. Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης κυρίας (σε άλλη ημέρα, μετά τη δημοσίευσή της)

Η κήρυξη της ιδιόγραφης αυτής διαθήκης ως κυρίας, γίνεται επίσης στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου, πλην όμως, απαιτείται στην περίπτωση αυτή η προηγούμενη κατάθεση σχετικής αίτησης από δικηγόρο (εκουσία δικαιοδοσία) και ο προσδιορισμός δικασίμου συζήτησής της.

Πρότυπο Αίτησης Δημοσίευσης Ιδιόγραφης Διαθήκης