Αριθμός Πράξης: 98/2023

O Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 εδ. α΄ έως γ΄ του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών».

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 46339 οικ./22-9-2023 εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης, στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι ενόψει της διενέργειας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών στις 8 Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών εκλογών στις 15 Οκτωβρίου 2023, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της Χώρας από την 4η Οκτωβρίου 2023 έως και την 11η Οκτωβρίου 2023, καθώς και ότι στην περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών ή περιφερειακών εκλογών σε αυτοδιοικητική  Περιφέρεια, η αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων που εδρεύουν εντός αυτής παρατείνεται μέχρι και την 18η Οκτωβρίου 2023.

3. Τις εν γένει υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας.

4. Το γεγονός ότι εξαιτίας της διενέργειας των ανωτέρω εκλογών καθίσταται μερικώς αδύνατη η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας κατά το χρονικό διάστημα της ως άνω αναστολής (απουσία  δικηγόρων, δικαστών και  δικαστικών υπαλλήλων λόγω του διορισμού τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής), γεγονότα που συνιστούν ουσιαστικά λόγο ανωτέρας βίας κατά την έννοια του άρθρου 22 παρ.2 του ν. 4938/2022.

                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αναστολή μέρους των εργασιών του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας για το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, καθώς και στην περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών ή περιφερειακών εκλογών στην Αυτοδιοικητική Περιφέρεια που εδρεύει το Δικαστήριο τούτο την παράταση της ίδιας ως άνω αναστολής μέχρι και την 18η Οκτωβρίου 2023, κατά τα ακολούθως εκτιθέμενα:

 1. Δεν θα εκφωνηθούν οι προσδιορισθείσες κατά το ως άνω χρονικό διάστημα  της προεκτεθείσης αναστολής υποθέσεις Τακτικής Διαδικασίας, Μικροδιαφορών, Ειδικών Διαδικασιών και Εκούσιας Δικαιοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων κήρυξης κυριων των ιδιόγραφων διαθηκών) και δεν θα δημοσιεύονται διαθήκες.

  2. Θα εκδικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της αναστολής υποθέσεις κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (πλην των αιτήσεων εγγραφής συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης, καθώς και των αιτήσεων μεταρρύθμισης ή άρσης προσημειώσεων) και αιτήσεις χορήγησης προσωρινής διαταγής, τις οποίες (αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και αιτήσεις χορήγησης προσωρινής διαταγής) δύναται ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας να τις προσδιορίζει εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος της αναστολής.

  3. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας θα γίνονται, όσες έχουν προσδιοριστεί κατόπιν κλήσεως, ενώ θα εξετάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας οι κατεπείγουσες αιτήσεις παροχής νομικής βοήθειας.

   4. Πάσης φύσεως προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο της συζήτησης της υπόθεσης σε ορισμένη δικάσιμο, εφόσον η υπόθεση επρόκειτο να εκδικασθεί κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 και σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών εκλογών έως και την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023, παρατείνονται αυτοδικαίως με την παρούσα πράξη έως τη συζήτηση της υπόθεσης, όποτε η τελευταία προσδιορισθεί κατά τα υπό τον αριθμό 5 αναφερόμενα.

   5. Όλες οι υποθέσεις που κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της αναστολής δεν θα εκφωνηθούν, θα προσδιορισθούν εκ νέου προς εκδίκαση οίκοθεν με πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας, που θα επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων (άρθρο 260 παρ. 4 ΚΠολΔ).

    6. Ως προς την λειτουργία της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας:

α. Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου θα δέχεται την κατάθεση δικογράφων, τα οποία κατά την κρίση του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας, ή σε περίπτωση απουσίας του κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, έχουν επείγοντα χαρακτήρα (π.χ. λήξη προθεσμιών, κίνδυνος παραγραφής κ.λ.π), την κατάθεση αιτήσεων λήψης ασφαλιστικών μέτρων (πλην των αιτήσεων εγγραφής συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης, καθώς και των αιτήσεων μεταρρύθμισης ή άρσης προσημειώσεων) και αιτήσεων χορήγησης προσωρινών  διαταγών και θα παραλαμβάνουν σημειώματα στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων και ισχυρισμούς του άρθρου 237 παρ. 5 ΚΠολΔ.

β.  Κατά τα λοιπά, θα  εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της αναστολής μόνο αιτήματα που, κατά την κρίση του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο ή σε περίπτωση απουσίας του κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης (π.χ. υποθέσεις υπό παραγραφή, λήξη προθεσμιών εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, κατεπείγουσα περίπτωση εγγραφής συναινετικής προσημείωσης υποθήκης κ.λ.π.).Ειδικότερα, όσον  αφορά στις αποποιήσεις κληρονομιών, θα γίνονται δεκτές δηλώσεις για αποποίηση, μόνο για όσες περιπτώσεις λήγει η προθεσμία για αποποίηση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ενώ όσον αφορά στις διαταγές πληρωμής, θα παραλαμβάνονται αιτήσεις για έκδοση διαταγής πληρωμής, οι οποίες κατά την κρίση του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο ή σε περίπτωση απουσίας του κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, έχουν επείγοντα χαρακτήρα.

      γ) Δικαστικές αποφάσεις θα δημοσιεύονται σε όλες τις διαδικασίες κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της αναστολής.

   δ) Οι οριζόμενες στον ΚΠολΔ προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και κλεισίματος  φακέλων παρατείνονται, για όσες εξ αυτών λήγουν εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος της αναστολής (από τις 4 Οκτωβρίου 2023 έως και  τις 18 Οκτωβρίου 2023), μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου 2023. Στις δίκες των ασφαλιστικών μέτρων η προθεσμία κατάθεσης σημειωμάτων δεν αναστέλλεται.

       8.  Το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, καθώς και στην περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών ή περιφερειακών εκλογών στην Αυτοδιοικητική περιφέρεια που εδρεύει το Δικαστήριο τούτο έως και την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023, συνυπολογίζεται κανονικά για κάθε είδους άλλη προθεσμία.    

                                              Ο  Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας

                                                              Παναγιώτης Ζαχαράκης

                                                                      Ειρηνοδίκης Γ΄

Κοινοποίηση:

1) Γραμματεία Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας

2) Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς

3) Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Η παρούσα πράξη να αναρτηθεί στην είσοδο του Καταστήματος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας και στην ιστοσελίδα του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας.