Πράξη: 36/2023

O Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη του:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 εδ. α΄ έως γ΄ του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις».
 2. Τη με αριθμ. πρωτ. 22079οικ./2-5-2023 εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία κρίνεται, μεταξύ άλλων, ότι ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, στις 21 Μαΐου 2023, αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων της χώρας από την 17 η Μαΐου 2023 έως και την 24 η Μαΐου 2023 (εκτός των πολιτικών – ποινικών δικαστηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, για τα οποία η αναστολή εργασιών εκκινεί την 17 η Μαΐου 2023 και εκτείνεται έως και την 26 η Μαΐου 2023)
 3. Το γεγονός ότι εξαιτίας της διενέργειας των ανωτέρω βουλευτικών εκλογών καθίσταται μερικώς αδύνατη η ομαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας κατά το χρονικό διάστημα της ως άνω αναστολής (απουσία δικηγόρων, δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων λόγω του διορισμού τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, καθώς και της απασχόλησης των τελευταίων στα εκλογικά συνεργεία που συγκροτήθηκαν), γεγονότα που συνιστούν ουσιαστικά λόγο ανωτέρας βίας κατά την έννοια του άρθρου 22 παρ.2 του ν. 4938/2022 και
 4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά το χρονικό διάστημα από 17 Μαΐου 2023 έως και 24 Μαΐου 2023:

 1. Δεν θα εκφωνηθούν οι προσδιορισθείσες κατά το ως άνω χρονικό διάστημα υποθέσεις Τακτικής Διαδικασίας, Μικροδιαφορών, Ειδικών Διαδικασιών, Εκουσίας Δικαιοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων κήρυξης κυριων των διαθηκών), ασφαλιστικών Μέτρων (πλην των υποθέσεων πλειστηριασμών) συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων εγγραφής συναινετικών προσημειώσεων, καθώς και των αιτήσεων μεταρρύθμισης ή άρσης προσημειώσεων και δεν θα δημοσιεύονται διαθήκες.
 2. Θα εκδικάζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας αιτήσεις χορήγησης προσωρινής διαταγής και κατεπείγουσες αιτήσεις νομικής βοήθειας.
 3. Ένορκες βεβαιώσεις θα γίνονται όσες έχουν προσδιοριστεί κατόπιν κλήσεως.
 4. Πάσης φύσεως προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο της συζήτησης της υπόθεσης σε ορισμένη δικάσιμο, εφόσον η υπόθεση επρόκειτο να εκδικασθεί κατά το χρονικό διάστημα από 17 Μαΐου 2023 έως και 24 Μαΐου 2023, παρατείνονται αυτοδικαίως με την παρούσα πράξη, έως τη συζήτηση της υπόθεσης, όποτε η τελευταία προσδιορισθεί κατά τα αμέσως κατωτέρω αναφερόμενα.
 5. Όλες οι υποθέσεις που κατά τα ανωτέρω δεν θα εκφωνηθούν, θα προσδιορισθούν οίκοθεν με πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας, που θα επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων (άρθρο 260 παρ. 4 ΚΠολΔ).
 6. Ως προς την λειτουργία της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου:
  α. Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου θα δέχεται την κατάθεση δικογράφων αιτήσεων λήψης ασφαλιστικών μέτρων (πλην των αιτήσεων εγγραφής συναινετικών προσημειώσεων, καθώς και των αιτήσεων μεταρρύθμισης ή άρσης προσημειώσεων) και προσωρινών διαταγών ασφαλιστικών μέτρων και εκουσίας δικαιοδοσίας, καθώς και την κατάθεση σημειωμάτων στις δίκες των ασφαλιστικών μέτρων και θα παραλαμβάνουν ισχυρισμούς του άρθρου 237 παρ. 5 ΚΠολΔ. β. Κατά τα λοιπά, θα εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία μόνο αιτήματα που κατά την κρίση του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο σχετίζονται με κατεπείγουσες περιπτώσεις (π.χ. λήξη προθεσμιών εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, κίνδυνος παραγραφής της αξίωσης, ιδίως επί κατάθεσης αιτήσεως εκδόσεως διαταγής πληρωμής, κατεπείγουσα περίπτωση εγγραφής συναινετικής προσημείωσης κ.λ.π.). Ειδικότερα, όσον αφορά στις αποποιήσεις θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για αποποίηση μόνο για όσες περιπτώσεις λήγει η προθεσμία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
 1. Οι οριζόμενες στον ΚΠολΔ προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και κλεισίματος φακέλων παρατείνονται, για όσες εξ αυτών λήγουν εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος αναστολής, μέχρι και τις 31 Μαΐου 2023. Στις δίκες των ασφαλιστικών μέτρων η προθεσμία κατάθεσης σημειωμάτων δεν αναστέλλεται.
 2. Το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 έως και Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 συνυπολογίζεται κανονικά για κάθε είδους άλλη προθεσμία.

Ο Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας
Παναγιώτης Ζαχαράκης
Ειρηνοδίκης Γ΄