Έκθεμα δικασίμου 23/6/2020

Έκθεμα δικασίμου 23/6/2020

ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 23-06-2020 Ημέρα: Τρίτη Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ18/2020Π....
Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων μηνός Μαρτίου (17/3, 24/3) και μηνός Απριλίου (7/4)

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων μηνός Μαρτίου (17/3, 24/3) και μηνός Απριλίου (7/4)

ΠΡΑΞΗ 71/2020 Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4690/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 104/30.05.2020), αποφασίζει:   Την μεταφορά, οίκοθεν, όλων των ματαιωθείσων υποθέσεων της δικασίμου της 17ης.03.2020 στις 14.07.2020,...