ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Παναγιώτης
Ζαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο μόνο της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.
οικ. 69439/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 6135/2-12-2022 ΚΥΑ, που αφορά τον
τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και
ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, καθώς και τη μεγαλύτερη
δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, αποφασίζει ότι από 5 Δεκεμβρίου 2022 και
ώρα 06:00 έως και 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 θα ισχύουν τα εξής:
1) Η εξυπηρέτηση των πληρεξούσιων δικηγόρων και του κοινού για
πάσης φύσεως υποθέσεις θα πραγματοποιείται ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΛΛΑ
ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) με την
Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, τηλεφωνικά (210-4672166) καθώς και
μέσω email (irinodikiosalamina4@gmail.com).
2) Επισημαίνεται ότι: α) είναι υποχρεωτική η απολύμανση των χεριών
με απολυμαντικό που θα υπάρχει διαθέσιμο στην είσοδο, πριν από την
είσοδο σε γραφεία ή στη δικαστική αίθουσα, β) ειδικά στους δικαστικούς
υπαλλήλους και στους λοιπούς εργαζόμενους που δεν διαθέτουν
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με τις παρ. 2
και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως, και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία
εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας εφαρμόζονται οι υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 (Β’ 4207) και Δ1α/Γ.Π.οικ.
64232/15.10.2021 (Β’ 4766) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε
ισχύουν, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
Σαλαμίνα, 2.12.2022

Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας

Παναγιώτης Ζαχαράκης