ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Παναγιώτης Ζαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο μόνο της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 44590 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4088/30.07.2022 ΚΥΑ, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, αποφασίζει ότι από τη Δευτέρα 1 η Αυγούστου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη 1 η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 θα ισχύουν τα εξής:
1) Η εξυπηρέτηση των πληρεξούσιων δικηγόρων και του κοινού για πάσης φύσεως υποθέσεις θα πραγματοποιείται ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) με την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, τηλεφωνικά (210-4672166) καθώς και μέσω email (irinodikiosalamina2@gmail.com).
2) Επισημαίνεται ότι: α) είναι υποχρεωτική η απολύμανση των χεριών με απολυμαντικό που θα υπάρχει διαθέσιμο στην είσοδο, πριν από την είσοδο σε γραφεία ή στη δικαστική αίθουσα, β) ειδικά στους δικαστικούς υπαλλήλους και στους λοιπούς εργαζόμενους που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως, και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας εφαρμόζονται οι υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 (Β’ 4207) και Δ1α/Γ.Π.οικ.
64232/15.10.2021 (Β’ 4766) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.


Σαλαμίνα, 31.7.2022

Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας

Παναγιώτης Ζαχαράκης