ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 14-07-2020 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Α/ΑΑΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΕΝΑΓΩΝΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ
119/2018Ν.ΤΑΚΤΙΚΗ  
22/2019Ν.ΤΑΚΤΙΚΗ  
3113/2019ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  
4114/2019ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  
5137/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ  
6140/2019ΕΡΓΑΤΙΚΑ  
7104/2019ΑΝΑΚΟΠΗ  
892/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ  
911/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  
1018/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  
1136/2019ΕΚΟΥΣΙΑ  
1237/2019ΕΚΟΥΣΙΑ  
1341/2019ΕΚΟΥΣΙΑ  
141/2020ΕΚΟΥΣΙΑ  
1532/2019ΕΚΟΥΣΙΑ  
16285/2013ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
17286/2013ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
18287/2013ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
19288/2013ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
20289/2013ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
21290/2013ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
22291/2013ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
23292/2013ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
24293/2013ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
25294/2013ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
2612/2014ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
2777/2013ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
2879/2013ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
2985/2013ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
30143/2013ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
31204/2012ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
3280/2013ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  
3381/2013ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ  

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως τις 11.30, για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος από 1 έως και 15, δηλαδή οι υποθέσεις όλων των διαδικασιών, πλην της ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010.

– Από τις 11.30 έως τις 13.00 για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος από 16 έως και 25 (Ρύθμιση Οφειλών Ν. 3869/2010).

– Από τις 13.00 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος από 26 έως και 33 (Ρύθμιση οφειλών Ν. 3869/2010).

2. Θα προταχθούν αιτήματα συναινετικών αναβολών και οι υποθέσεις χωρίς εξέταση μάρτυρα, εφόσον η Γραμματεία έχει ενημερωθεί εγκαίρως έως και την προηγούμενη ημέρα με ηλεκτρονικό μήνυμα (email: irinodikiosalamina2@gmail.com).

Επισημαίνεται ότι για την υπόθεση με αριθμό κατάθεσης 92/2019 (Διαδικασία Μικροδιαφορών) έχει ήδη υποβληθεί αίτημα αναβολής με κοινή δήλωση των διαδίκων, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η παράσταση στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση αυτής, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4690/2020.  

3. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας στην αίθουσα του ακροατηρίου θα προσέρχονται και θα παραμένουν μόνον οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και οι μάρτυρες της υπόθεσης που δικάζεται κάθε φορά κατά την σειρά του εκθέματος, καθώς και οι αντίστοιχοι της επόμενης υπόθεσης. Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις θα πρέπει να παραμένουν έξωθεν του κτιρίου και να προσέρχονται εντός του ακροατηρίου όταν έρθει η σειρά της υπόθεσης τους. 

4. Τέλος, παρακαλούμε για την χρήση προστατευτικής μάσκας και την τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.   

Σαλαμίνα, 10.07.2020

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά