ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA EΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ – ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 07-07-2020 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
193/2016ΕΚΟΥΣΙΑ 
254/2016ΕΚΟΥΣΙΑ 
366/2016ΕΚΟΥΣΙΑ 
4272/2012ΕΚΟΥΣΙΑ 
5273/2012ΕΚΟΥΣΙΑ 
6278/2012ΕΚΟΥΣΙΑ 
7279/2012ΕΚΟΥΣΙΑ 
8280/2012ΕΚΟΥΣΙΑ 
9281/2012ΕΚΟΥΣΙΑ 
10282/2012ΕΚΟΥΣΙΑ 
1162/2012ΕΚΟΥΣΙΑ 
1269/2012ΕΚΟΥΣΙΑ 
13324/2012ΕΚΟΥΣΙΑ 
1497/2017ΕΚΟΥΣΙΑ 
1570/2018ΕΚΟΥΣΙΑ 
1684/2019ΕΚΟΥΣΙΑ 

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 π.μ. έως τις 11.45 π.μ., για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος από 1 έως και 8.

– Από τις 12.00  για τις υποθέσεις με αριθμούς εκθέματος από 9 έως και 16 .

2. Θα προταχθούν αιτήματα συναινετικών αναβολών και οι υποθέσεις χωρίς εξέταση μάρτυρα, εφόσον η Γραμματεία έχει ενημερωθεί εγκαίρως την προηγούμενη ημέρα με ηλεκτρονικό μήνυμα (email: irinodikiosalamina2@gmail.com) .

3. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας στην αίθουσα του ακροατηρίου θα προσέρχονται και θα παραμένουν μόνο οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και οι μάρτυρες της υπόθεσης που δικάζεται κάθε φορά κατά την σειρά του εκθέματος, καθώς και οι αντίστοιχοι της επόμενης υπόθεσης. Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις θα πρέπει να παραμένουν έξωθεν του κτιρίου και να προσέρχονται εντός του ακροατηρίου όταν έρθει η σειρά της υπόθεσης τους.  

4. Τέλος, παρακαλούμε για την χρήση προστατευτικής μάσκας και την τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.    

Σαλαμίνα, 03.07.2020

Η Προϊσταμένη Ειρηνοδίκης

Ελισάβετ Δοκιανάκη