ΠΡΑΞΗ 71/2020

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4690/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 104/30.05.2020), αποφασίζει:

  Την μεταφορά, οίκοθεν,

  • όλων των ματαιωθείσων υποθέσεων της δικασίμου της 17ης.03.2020 στις 14.07.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης συζήτησης 10.00 π.μ.
  • όλων των ματαιωθείσων υποθέσεων της δικασίμου της 24ης.03.2020,  στις 07.07.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης συζήτησης 10.00 π.μ.
  • όλων των ματαιωθείσων υποθέσεων της δικασίμου της 7ης.04.2020, στις 15.09.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης συζήτησης 10.00 π.μ.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την χρονική κατανομή των υποθέσεων εντός της ίδιας ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Σαλαμίνα, 17.06.2020

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας

Ελισάβετ Δοκιανάκη