ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη την με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.30340/15.05.2020 (Φ.Ε.Κ. B’ 1857/15.05.2020) νεότερη Κ.Υ.Α. για την επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.05.2020 έως και 31.05.2020  αποφασίζει ότι:

Α.   Προκειμένου να τηρηθούν τα κατάλληλα μέτρα για την προετοιμασία των γραφείων και του χώρου υποδοχής του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας την Δευτέρα 18.05.2020 η Γραμματεία δεν θα εξυπηρετεί κοινό και πληρεξούσιους Δικηγόρους.  Η εξυπηρέτηση του κοινού και των πληρεξούσιων δικηγόρων θα ξεκινήσει από την Τρίτη 19.05.2020 κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο της παρούσας.

Β. Λόγω του περιορισμένου χώρου των γραφείων της υπηρεσίας αλλά και του χώρου αναμονής (προθαλάμου) οι οποίοι δεν ξεπερνούν τα δεκαπέντε (15) τ.μ. και προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός, αλλά και να τηρηθούν στο ακέραιο τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν στην από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, η προσέλευση στο Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας, για τις ενέργειες που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους της παρούσας, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) με την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, τηλεφωνικά καθώς και μέσω της ιστοσελίδας μας (www.eirinodikeio-salamina.gov.gr/?page_id=37). 

Γ. Για το χρονικό διάστημα από 19.05.2020 έως και 29.05.2020 και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας θα λειτουργήσει ως εξής:

1) Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών. Συνιστάται στους αιτούντες να υποβάλουν την αίτηση τους μέσω email (irinodikiosalamina2@gmail.com), ή μέσω της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να προσέρχονται άπαξ στην Υπηρεσία μας κατά την ορισθείσα από τον Γραμματέα ημερομηνία για την παραλαβή του πιστοποιητικού και να εξυπηρετούνται, χωρίς χρονοτριβή, ώστε να αποχωρούν το συντομότερο δυνατό.

Για την παραλαβή των πιστοποιητικών για τη χορήγηση των οποίων είχε ήδη υποβληθεί αίτηση έως και τις 15.05.2020 παρακαλείστε να επικοινωνείτε, προηγουμένως, με τη Γραμματεία με τους ως άνω τρόπους.

2)   Θα γίνονται δεκτές δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας και δηλώσεις τρίτου.

3) Θα χορηγούνται πιστοποιητικά και αντίγραφα δημοσιευμένων πολιτικών αποφάσεων (εξαιρούνται οι διαταγές πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου). Αντίγραφα πρακτικών δημοσίευσης διαθήκης θα χορηγούνται μόνον εφόσον συντρέχει επείγουσα περίπτωση και ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα κρίνεται από την Ειρηνοδίκη υπηρεσίας.

                 Για την παραλαβή πολιτικών αποφάσεων, παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, πριν την προσέλευση τους στην υπηρεσία μας, να έχουν προμηθευτεί, όπου αυτό είναι αναγκαίο, κινητό μεγαρόσημο των δύο (2,00) ευρώ. Μαζί με το αντίγραφο της απόφασης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα παραλαμβάνει και τα σχετικά που είχε καταθέσει στον φάκελο της υπόθεσης.  Υπενθυμίζεται ότι η προσέλευση κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την Γραμματεία θα εξασφαλίσει στο κοινό πιο γρήγορη και ασφαλή εξυπηρέτηση.

4) Θα γίνονται δεκτές καταθέσεις ένδικων βοηθημάτων. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα παραδίδουν στην Γραμματέα φάκελο, στον οποίο θα περιέχεται το εισαγωγικό δικόγραφο, το γραμμάτιο προείσπραξης, ένα απλό αντίγραφο του εισαγωγικού δικογράφου καθώς και τα αντίγραφα που θα φέρουν ΤΑΧΔΙΚ αξίας 2 Ευρώ και των οποίων την επικύρωση επιθυμούν. Έκαστος πληρεξούσιος δικηγόρος προσερχόμενος για κατάθεση δεν θα μπορεί να παραδώσει πέραν των τριών (3) φακέλων.

  Επί του παρόντος, δεν θα γίνονται δεκτές καταθέσεις κλήσεων επαναφοράς προς συζήτηση των υποθέσεων, η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής, μέχρι να διευκρινιστεί ο τρόπος προσδιορισμού των υποθέσεων αυτών με νομοθετική ρύθμιση.

Δ. Η διαδικασία για την εγγραφή συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης, ανάκλησης ή μεταρρύθμισης αυτών θα εξακολουθεί να πραγματοποιείται με έγγραφη διαδικασία, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 17 του Ν. 4864/2020 και μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) με την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, τηλεφωνικά ή μέσω email (irinodikiosalamina2@gmail.com), καθώς και μέσω της ιστοσελίδας μας (www.eirinodikeio-salamina.gov.gr/?page_id=37), προκειμένου να αποφεύγεται συνωστισμός.

Ε. Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εξάλειψη προσημείωσης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737-738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ’ άρθρον 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ. Η κατάθεση των εν λόγω δικογράφων επίσης θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού), σύμφωνα με όσα αμέσως ανωτέρω αναφέρθηκαν.

ΣΤ. Μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου, αιτήσεις αναγνώρισης/τροποποίησης σωματείου και παροχής κληρονομητηρίου, άσκηση πολιτικών ένδικων μέσων, κατάθεση ποινικών ένδικων μέσων, κατάθεση προτάσεων και προσθήκης – αντίκρουσης νέας τακτικής διαδικασίας και δεν θα χορηγούνται απόγραφα.   

Δεν θα πραγματοποιείται θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια, κατάθεση αιτήσεων για δημοσίευση διαθήκης, ούτε λήψη ενόρκων βεβαιώσεων.

Δεν θα χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων Μεταβατικού Μονομελούς Πλημμελειοδικείου

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.30340/15.05.2020 (Φ.Ε.Κ. B’ 1857/15.05.2020) νεότερη Κ.Υ.Α. εξακολουθεί μέχρι και τις 31.05.2020 η συνέχιση της αναστολής των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμού. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται στην ως άνω ΚΥΑ και στις με αρ. 61/2020, 62/2020 και 63/2020 πράξεις της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας.

Τέλος, σας επισημαίνουμε μετ’ εμφάσεως ότι:α) είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας τόσο από τους δικαστές και υπαλλήλους του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, όσο και για τους εισερχομένους εντός του χώρου του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, δικηγόρους και πολίτες, β) συνιστάται η απολύμανση των χεριών με απολυμαντικό που θα υπάρχει διαθέσιμο στην είσοδο, πριν από την είσοδο σε γραφεία ή στη δικαστική αίθουσα, γ) είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των ευρισκομένων εντός του χώρου του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας και δ) καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων σε γραφεία, ήτοι 1 άτομο ανά 10 τ.μ.

Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας των γραφείων και του χώρου αναμονής (προθαλάμου) της υπηρεσίας μας, ο οποίος δεν αερίζεται επαρκώς σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν ενδείκνυται η χρήση κλιματιστικού σε χώρους συγκέντρωσης πολλών ατόμων, σας παρακαλούμε για την κατανόηση και την τήρηση των ως άνω, για την διασφάλιση της υγείας πληρεξουσίων δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων και κοινού.

Σαλαμίνα, 17.05.2020

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας

Ελισάβετ Δοκιανάκη