ΕΚΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ, MIKΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ, Ν. 3869/2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 19-10-2021 Ημέρα: Τρίτη

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1126/2020ΠΑΛΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
2101/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
3136/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
47/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
531/2020ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
68/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
716/2021ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
8130/2020ΕΡΓΑΤΙΚΑ
94/2021ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ
1024/2021ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ
11121/2020ΑΝΑΚΟΠΕΣ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
1222/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
1323/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
1437/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
1586/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
1687/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
1788/2020ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
1813/2021ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
1932/2020ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
2015/2020ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
2134/2020ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
2235/2020ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
2334/2019ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
2435/2019ΕΚΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
2588/2019ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010
2687/2019ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΣ 3869/2010

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως τις 11.45, για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 15.

– Από τις 12.00 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 16 έως και 26.

2. Θα προταχθούν οι υποθέσεις χωρίς εξέταση μάρτυρα, καθώς και τυχόν αιτήματα συναινετικών αναβολών (στην περίπτωση που παρίστανται όλα τα διάδικα μέρη), εφόσον η Γραμματεία έχει ενημερωθεί έως τις 12.00 το μεσημέρι της προηγούμενης της δικασίμου ημέρας με ηλεκτρονικό μήνυμα (email: irinodikiosalamina2@gmail.com).

Επισημαίνεται ότι συναινετικά αιτήματα αναβολών, χωρίς να απαιτείται παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο, μπορούν να υποβληθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο εκατοστό πέμπτο παρ. 2 του Ν. 4812/2021. Παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι στο ως άνω mail να επισυνάπτουν και το σχετικό παράβολο αναβολής.

Λοιπά αιτήματα αναβολών θα εξετάζονται κατά τη σειρά έκαστης υπόθεσης, σύμφωνα με τον αμέσως ανωτέρω χωρισμό του πινακίου.

3. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας στην αίθουσα του ακροατηρίου θα προσέρχονται και θα παραμένουν μόνον οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και οι μάρτυρες της υπόθεσης που δικάζεται κάθε φορά κατά την σειρά του πινακίου, καθώς και οι αντίστοιχοι της επόμενης υπόθεσης. Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις θα πρέπει να παραμένουν έξωθεν του κτιρίου και να προσέρχονται εντός του ακροατηρίου όταν έρθει η σειρά συζήτησης της υπόθεσης τους. 

4. Τέλος, παρακαλούμε για τη χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τους συμμετέχοντες και την τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων.   

Σαλαμίνα, 15.10.2021

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά