ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, MIKΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ, ΕΚΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 21-09-2021 Ημέρα: Τρίτη

 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
193/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
2127/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
3129/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
4131/2020ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
5Αρ. κλησης 12/2021 Αρ. αγωγής 173/2018ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ
6115/2019ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ
785/2020ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ
848/2021ΠΡΟΣΘ.ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΣΘΩΤ
966/2020ΑΝΑΚΟΠΕΣ
1075/2020ΑΝΑΚΟΠΕΣ
11124/2019ΑΝΑΚΟΠΕΣ
1279/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
1395/2019ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
1467/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1576/2020ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
163/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1711/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1827/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1938/2021ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
201/2021ΕΚΟΥΣΙΑ
2112/2020ΕΚΟΥΣΙΑ
2216/2020ΕΚΟΥΣΙΑ
234/2021ΕΚΟΥΣΙΑ

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως τις 11.45, για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 15.

– Από τις 12.00 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 16 έως και 23.

2. Θα προταχθούν οι υποθέσεις χωρίς εξέταση μάρτυρα, καθώς και τυχόν αιτήματα συναινετικών αναβολών (στην περίπτωση που παρίστανται όλα τα διάδικα μέρη), εφόσον η Γραμματεία έχει ενημερωθεί έως τις 12.00 το μεσημέρι της προηγούμενης της δικασίμου ημέρας με ηλεκτρονικό μήνυμα (email: irinodikiosalamina2@gmail.com).

Επισημαίνεται ότι συναινετικά αιτήματα αναβολών, χωρίς να απαιτείται παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο, μπορούν να υποβληθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο εκατοστό πέμπτο παρ. 2 του Ν. 4812/2021. Παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι στο ως άνω mail να επισυνάπτουν και το σχετικό παράβολο αναβολής.

Λοιπά αιτήματα αναβολών θα εξετάζονται κατά τη σειρά έκαστης υπόθεσης, σύμφωνα με τον αμέσως ανωτέρω χωρισμό του πινακίου.

3. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας στην αίθουσα του ακροατηρίου θα προσέρχονται και θα παραμένουν μόνον οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και οι μάρτυρες της υπόθεσης που δικάζεται κάθε φορά κατά την σειρά του πινακίου, καθώς και οι αντίστοιχοι της επόμενης και μεθεπόμενης υπόθεσης.

4.   Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 1,  Α/Α 3. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.4206 Β’/12-09-2021), για την είσοδο στους χώρους του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας είναι απαραίτητη η επίδειξη (εναλλακτικά) πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19, κατά τα ειδικώς αναφερόμενα στην ως άνω ΚΥΑ, ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τους συμμετέχοντες και η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων.   

Σαλαμίνα, 17.09.2021

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά