Σας ενημερώνουμε οτι εξεδόθη η με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ.4206 Β’/12-09-2021) (επισυνάπτεται), σχετικά  με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 13.09.2021 και ώρα 06.00 το πρωί έως και τις 20.09.2021 και ώρα 06.00 το πρωί, με έναρξη ισχύος για τα Δικαστήρια την Πέμπτη, 16.09.2021 και ώρα 06:00 το πρωί.  Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την λειτουργία του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας. Μέχρι τότε, ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 05.09.2021 ανακοίνωση της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας.

ΚΥΑ