ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 11-05-2021 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Α/ΑΑΡ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣΑΙΤΩΝΚΑΘ’ ΟΥΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1312/2013  Ν. 3869/2010
2313/2013  Ν. 3869/2010
3314/2013  Ν. 3869/2010
4315/2013  Ν. 3869/2010
5316/2013  Ν. 3869/2010
6163/2012  Ν. 3869/2010
712/2013  Ν. 3869/2010
813/2013  Ν. 3869/2010
914/2013  Ν. 3869/2010
1017/2013  Ν. 3869/2010
1178/2019  Ν. 3869/2010
12355/2012  Ν. 3869/2010
1345/2018  Ν. 3869/2010

1. Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

– Από τις 10.00 έως τις 11.45, για τις υποθέσεις με αριθμούς από 1 έως και 6.

– Από τις 12.00 έως το πέρας του ωραρίου για τις υποθέσεις με αριθμούς από 7 έως και 13.

2. Θα προταχθούν οι υποθέσεις χωρίς εξέταση μάρτυρα, καθώς και τυχόν αιτήματα συναινετικών αναβολών (στην περίπτωση που παρίστανται όλα τα διάδικα μέρη), εφόσον η Γραμματεία έχει ενημερωθεί έως τις 14.00 της σήμερον, με ηλεκτρονικό μήνυμα (email: irinodikiosalamina2@gmail.com).

Επισημαίνεται ότι συναινετικά αιτήματα αναβολών, χωρίς να απαιτείται παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο, μπορούν να υποβληθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83 παρ. 3 του Ν. 4790/2021.

Λοιπά αιτήματα αναβολών θα εξετάζονται κατά τη σειρά έκαστης υπόθεσης, σύμφωνα με τον αμέσως ανωτέρω χωρισμό του πινακίου κι όχι εκτός σειράς.

3. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας στην αίθουσα του ακροατηρίου θα προσέρχονται και θα παραμένουν μόνον οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και οι μάρτυρες της υπόθεσης που δικάζεται κάθε φορά κατά την σειρά του πινακίου, καθώς και οι αντίστοιχοι της επόμενης υπόθεσης. Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις θα πρέπει να παραμένουν έξωθεν του κτιρίου και να προσέρχονται εντός του ακροατηρίου όταν έρθει η σειρά συζήτησης της υπόθεσης τους. 

4. Τέλος, παρακαλούμε για τη χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τους συμμετέχοντες και την τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων.   

Σαλαμίνα, 10-05-2021

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Αικατερίνη Καταγά