Ε Ι Ρ Η Ν Ο Δ Ι Κ Ε Ι Ο Σ Α Λ Α Μ Ι Ν Α Σ
Ε Κ Θ Ε Μ Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Μ Ο Υ 16-1-2024

ΑΡ. ΚΑΤΑΘ.                           ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1         74/2023                             ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

                                                  2         92/2022                             ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

                                                  3       110/2023                             ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

                                                  4       123/2023                             ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

                                                  5       124/2023                             ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

                                                  6       125/2023                             ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

                                                  7       112/2023                             ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ

                                                  8         40/2023                             ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ

                                                  9       146/2023                             ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ

                                                 10      128/2023                            ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

                                               11      151/2023                               ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

                                               12      157/2023                               ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

                                               13      158/2023                               AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

                                               14      32/2023                                  ΕΚΟΥΣΙΑ

                                               15      33/2023                                  ΕΚΟΥΣΙΑ

                                               16      36/2023                                  ΕΚΟΥΣΙΑ

                                               17      181/2023                               ΕΚΟΥΣΙΑ (ΔΙΑΘΗΚΩΝ)

                                               18      178/2023                               ΕΚΟΥΣΙΑ (ΔΙΑΘΗΚΩΝ)

                                               19       01/2024                                ΕΚΟΥΣΙΑ (ΔΙΑΘΗΚΩΝ)

                                               20       13/2023                                ΡΥΘΙΣΗ ΧΡΕΩΝ

                                               21      114/2023                              Π.ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ

                                               22       91/2022                               Ν.ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ

                                               23       99/2022                               Ν.ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ

                                               24     100/2022                               Ν.ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ

                                               25     101/2022                               Ν.ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ

                                              26      102/2022                             Ν.ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ

                                              27        72/2022                             Ν. ΤΑΚΤΙΚΗ

                                              28       73/2022                              Ν. ΤΑΚΤΙΚΗ

                                              29       74/2022                              Ν. ΤΑΚΤΙΚΗ

                                              30       75/2022                              Ν. ΤΑΚΤΙΚΗ

                                                                                                              ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ