ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΔΙΚΑΣΙΜΗ 14-11-2023

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
15/2022
26/2022
37/2022
414/2022

ΔΙΚΑΣΙΜΗ 21-11-2023

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
130/2022
247/2022
350/2022
484/2022

Εκ της Γραμματείας