Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη α) την υπ’ αριθμ. 39979/27.06.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και β) τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, αποφασίζει:


Την μεταφορά οίκοθεν των αιτήσεων χορήγησης προσωρινών διαταγών ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010 – που είχαν προσδιορισθεί προς συζήτηση για τη σημερινή δικάσιμο, στις 04-07-2019 – για τη δικάσιμο στις 08-10-2019 και ώρα 10.30 π.μ..Σαλαμίνα, 04 Ιουλίου 2019

Η Προϊσταμένη Ειρηνοδίκης

Ελισάβετ Δοκιανάκη

Έγγραφο Πράξης