ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Παναγιώτης Ζαχαράκης, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1, Α/Α3. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14757 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ 1454Β’/25-3-2022), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, αποφασίζει ότι από τo Σάββατο 26/3/2022 και ώρα 06:00 έως και την Δευτέρα 4/4/2022 και ώρα 06:00 θα ισχύουν τα εξής:

1) Kατά την είσοδο στα δικαστήρια, τις εισαγγελίες, τα στρατιωτικά δικαστήρια, τα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία, τα πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», οι δικαστικοί λειτουργοί, οι δικηγόροι και οι πολίτες υποχρεούνται να επιδεικνύουν:

[α]Πιστοποιητικό εμβολιασμού,  σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή

[β] Πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9  ή

[γ] Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

Οι ανήλικοι δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού  ελέγχου (self–test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που έχει διενεργηθεί σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την είσοδο των δικηγόρων, διαδίκων, κατηγορουμένων και μαρτύρων στις ως άνω υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, στις κάτωθι περιπτώσεις:

 – Κατάθεση στα αστικά ή στα διοικητικά δικαστήρια, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα:

α) αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση αναστολής κ.λπ.) με αίτημα προσωρινής διαταγής ή β) αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας με αίτημα προσωρινής διαταγής ή γ) αυτοτελούς αιτήματος προσωρινής διαταγής,

– Συζήτηση προσωρινής διαταγής με εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα

Κατάθεση και συζήτηση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982 (Α’ 79)

-Παράσταση πληρεξουσίων δικηγόρων, κατηγορουμένων και μαρτύρων ενώπιον Εισαγγελέα ή και Ανακριτή σε ποινικές υποθέσεις διαδικασίας αυτοφώρου, πλημμελημάτων και κακουργημάτων.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α], [β] και [γ], καθώς και η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self-test επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του φυσικού προσώπου στην είσοδο των ως άνω υπηρεσιών σε προσωπικό εταιρειών φύλαξης (security) ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εκάστοτε υπηρεσίας, οι οποίοι τα σαρώνουν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) Covid Free GR. Εναλλακτικά, εφόσον τα πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή.  Ως προς τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας των κατόχων ισχύουν τα αναφερόμενα στην ως άνω ΚΥΑ. Στα πρόσωπα (δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους, πολίτες) που δεν είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο πιστοποιητικό ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η είσοδος στις ως άνω υπηρεσίες. Ειδικά στους δικαστικούς υπαλλήλους και στους λοιπούς εργαζόμενους στις ως άνω υπηρεσίες που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως, και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους εφαρμόζονται οι υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ οικ. 55570/12.9.2021 (Β’/4207) και Δ1α/ΓΠ οικ. 64232/15.10.2021 (Β’/4766) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

2) Θα πραγματοποιούνται κανονικά οι δίκες όλων των διαδικασιών και θα διεξάγεται κανονικά η συζήτηση αιτήσεων χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινών διαταγών.

3) Η εξυπηρέτηση των πληρεξούσιων δικηγόρων και του κοινού για πάσης φύσεως υποθέσεις θα πραγματοποιείται ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) με την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, τηλεφωνικά (210-4672166) καθώς και μέσω email (irinodikiosalamina2@gmail.com). Ειδικότερα:

α) Όσον αφορά την χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων, διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου, κληρονομητηρίων, σωματείων, προσωρινών διαταγών, αντιγράφων πρακτικών δημοσίευσης διαθήκης κλπ., προς αποφυγή συνωστισμού και  κινδύνου για την δημόσια υγεία αλλά και προς καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων, προτείνεται στους πληρεξούσιους δικηγόρους σε περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν αντίγραφα περισσότερων αποφάσεων να έρχονται σε  προηγούμενη συνεννόηση με την Γραμματεία, προκειμένου να εξυπηρετούνται ταχύτερα και να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

β) Συνιστάται η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την Γραμματεία, προκειμένου να γίνεται χρονοκαταμερισμός αυτών, για την, όσο το δυνατόν, αποφυγή του συνωστισμού προς όφελος όλων.

γ) Προτείνεται στους ενδιαφερόμενους η έκδοση πιστοποιητικών, κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος, μέσω email (irinodikiosalamina2@gmail.com) ή μέσω της ιστοσελίδας μας (http://www.eirinodikeio-salamina.gov.gr/?page_id=360) και προηγούμενης συνεννόησης με την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου για την  παραλαβή αυτών είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω ηλεκτρονικής έκδοσης.

4) Επισημαίνεται ότι: α) για την είσοδο στους χώρους του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας είναι απαραίτητη η επίδειξη ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων στην παρ. 1 της παρούσας πιστοποιητικών, β) είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας τόσο από τους δικαστές και υπαλλήλους του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, όσο και για τους εισερχομένους εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, δικηγόρους και πολίτες, γ) είναι υποχρεωτική η απολύμανση των χεριών με απολυμαντικό που θα υπάρχει διαθέσιμο στην είσοδο, πριν από την είσοδο σε γραφεία ή στη δικαστική αίθουσα, δ) είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των ευρισκομένων εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας και ε) καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων σε γραφεία, 1 άτομο ανά 10 τ.μ., ήτοι ένας εξυπηρετούμενος ανά γραφείο.

Σαλαμίνα, 28.3.2022

Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας

Παναγιώτης Ζαχαράκης