Αρ. Πράξης : 68/2020

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4690/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 104/30.05.2020), αποφασίζει:

  1. Τη μεταφορά, οίκοθεν, της συζήτησης των αιτήσεων χορήγησης προσωρινών διαταγών ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010 – που είχαν προσδιορισθεί προς συζήτηση για την δικάσιμο της 09ης.04.2020 και της 07ης.05.2020 – στις 02 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης συζήτησης 10.30 π.μ. .  Στις 10.30 π.μ. θα συζητηθούν οι αιτήσεις που είχαν προσδιορισθεί προς συζήτηση για την δικάσιμο της 09ης.04.2020 και στις 12.30 θα συζητηθούν οι αιτήσεις που είχαν προσδιορισθεί προς συζήτηση για την δικάσιμο της 07ης.05.2020.
  2. Την μεταφορά, οίκοθεν, της συζήτησης των αιτήσεων προς δημοσίευση διαθήκης και κήρυξης κυρίας – που είχαν προσδιορισθεί προς συζήτηση για την δικάσιμο της 30ης.04.2020 – στις 25 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης συζήτησης 10.00 π.μ. .  

Σαλαμίνα, 02.06.2020

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας

Ελισάβετ Δοκιανάκη