ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 3. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 52666 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.3958 Β’/27-08-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 30.08.2021 έως και 06.09.2021 και ώρα 06:00 το πρωί θα ισχύουν τα εξής:

1) Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική), όπως επίσης οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2915/2001 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4055/2012 (Α΄51), καθώς και οι δίκες ειδικών διαδικασιών, μικροδιαφορών και ασφαλιστικών μέτρων.

Θα πραγματοποιούνται οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων που δικάζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3869/2010, 4605/2019 και του άρθρου 1 του Ν. 4745/2020.  

Συναινετικά αιτήματα αναβολής, υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου εκατοστού πέμπτου του Ν. 4812/2021, ήτοι με δήλωση όλων των διαδίκων το αργότερο  μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.

2) Θα διεξάγεται η συζήτηση αιτήσεων χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινών διαταγών, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων του Ν. 3869/2010 και 4605/2019. Τα αιτήματα χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινών διαταγών θα συζητούνται, χωρίς την εξέταση μαρτύρων και διαδίκων, με κλήτευση των καθ’ ων, διά έγγραφων υπομνημάτων των πληρεξουσίων Δικηγόρων των διαδίκων, τα οποία θα προσκομίζονται, μαζί με το γραμμάτιο προείσπραξης, τις εκθέσεις επίδοσης και τα αποδεικτικά έγγραφα που αποδεικνύουν τους προβαλλόμενους από τους διαδίκους, διά των υπομνημάτων τους, ισχυρισμούς, από τους αυτοπροσώπως παριστάμενους πληρεξούσιους Δικηγόρους κατά την προσδιορισθείσα ημέρα και ώρα.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από κανέναν από τους διαδίκους υπόμνημα οι υποθέσεις θα ματαιώνονται.  

3) Η εξυπηρέτηση των πληρεξούσιων δικηγόρων και του κοινού για πάσης φύσεως υποθέσεις θα πραγματοποιείται ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) με την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, τηλεφωνικά (210-4672166)  καθώς και μέσω email (irinodikiosalamina2@gmail.com) . Ειδικότερα:

α) Για τις αιτήσεις προς δημοσίευση διαθήκης, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αυτές μέσω της ιστοσελίδας μας http://www.eirinodikeio-salamina.gov.gr/?page_id=556).

β) Όσον αφορά την χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων, διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου, κληρονομητηρίων, σωματείων, προσωρινών διαταγών, αντιγράφων πρακτικών δημοσίευσης διαθήκης κλπ., προς αποφυγή συνωστισμού και  κινδύνου για την δημόσια υγεία αλλά και προς καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων, έκαστος πληρεξούσιος Δικηγόρος θα δύναται να παραλαμβάνει μέχρι τρία  (3) αντίγραφα. Σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει αντίγραφα περισσότερων αποφάσεων, συνιστάται η προηγούμενη συνεννόηση με την Γραμματεία, προκειμένου να εξυπηρετείται ταχύτερα και να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

γ) Ένορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την Γραμματεία. Η προηγούμενη συνεννόηση με την Γραμματεία, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να γίνεται χρονοκαταμερισμός αυτών, αλλά και των λοιπών εξυπηρετούμενων πληρεξουσίων δικηγόρων, για την, όσο το δυνατόν, αποφυγή του συνωστισμού προς όφελος όλων.

δ) Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά με φυσική παρουσία, αλλά μόνον κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος, μέσω email (irinodikiosalamina2@gmail.com) ή μέσω της ιστοσελίδας μας (www.eirinodikeio-salamina.gov.gr/?page_id=37) και η παραλαβή αυτών με φυσική παρουσία θα πραγματοποιείται μόνον κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και εφ΄όσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική έκδοση τους.

4) Οι υποθέσεις που έχουνκατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, θα κρίνονται από την Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

5) Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, προτρέπονται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι και οι πολίτες να προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης (ραντεβού) με τη Γραμματεία, για δε τυχόν διευκρινίσεις ή ερωτήσεις παρακαλούνται όπως επικοινωνούν τηλεφωνικώς με το Ειρηνοδικείο κατά τους ως άνω αναφερόμενους τρόπους.

Οι Γραμματείς του Δικαστηρίου, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θα εξυπηρετούν το κοινό και τους πληρεξουσίους δικηγόρους με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, ώστε να μην προκαλείται συνωστισμός και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00. Επισημαίνεται μετ’ εμφάσεως ότι: α) είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας τόσο από τους δικαστές και υπαλλήλους του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, όσο και για τους εισερχομένους εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, δικηγόρους και πολίτες, β) είναι υποχρεωτική η απολύμανση των χεριών με απολυμαντικό που θα υπάρχει διαθέσιμο στην είσοδο, πριν από την είσοδο σε γραφεία ή στη δικαστική αίθουσα, γ) είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των ευρισκομένων εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας και δ) καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων σε γραφεία, 1 άτομο ανά 10 τ.μ., ήτοι ένας εξυπηρετούμενος ανά γραφείο.

Σαλαμίνα, 31.08.2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας

Ελισάβετ Δοκιανάκη