ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22439 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.1441 Β’/10-04-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 12.04.2021 έως και 19.04.2021 και ώρα 06:00 το πρωί θα ισχύουν τα εξής:

1) Για την Δευτέρα, 12.04.2021, εξακολουθεί να ισχύει  το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/02.4.2021 (Φ.Ε.Κ.1308 Β’/03-04-2021), κοινής υπουργικής απόφασης και όσα ορίστηκαν με την από 05.04.2021 Πράξη της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας.

2) Για το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 13.04.2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 19.04.2021 και ώρα 6:00, ισχύουν τα ακόλουθα:

 Θα πραγματοποιούνται : α) οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική), β) οι δίκες των ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο (συμπεριλαμβανομένης και της εκδίκασης παραδεκτώς σωρευομένων στο ίδιο δικόγραφο αιτημάτων) , γ) οι δίκες εργατικών διαφορών, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο, δ) οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εργατικές διαφορές, ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, εγγυοδοσίας, εγγραφής ή εξάλειψης ή μεταρρύθμισης προσημείωσης υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης, ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού, καθώς και οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ,  στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο (συμπεριλαμβανομένης και της εκδίκασης παραδεκτώς σωρευομένων στο ίδιο δικόγραφο αιτημάτων)  και ε) οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, οι δίκες που αφορούν ειδικούς Νόμους, οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες του Ν. 3869/2010, του Ν. 4605/2019 και του άρθρου 1 του Ν. 4745/2020, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες/διάδικοι, αποκλειστικά με την δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων.

Ειδικά για την τελευταία περίπτωση (ε) το αργότερο μέχρι τις 13.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση irinodikiosalamina2@gmail.com, έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων ή διαδίκων και η δήλωση αυτή θα αποτελεί προϋπόθεση για να ενταχθεί η υπόθεση προς εκφώνηση στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμό κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, τα στοιχεία των διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Επισημαίνεται ότι εφόσον η υπόθεση εισάγεται, τελικά, προς εκφώνηση, κατόπιν έγκαιρης υποβολής των έγγραφων δηλώσεων για μη εξέταση μαρτύρων ή διαδίκων, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα πρέπει να παρίστανται νομίμως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΚΠολΔ, προς αποφυγή ερημοδικίας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί η ως άνω δήλωση από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων.

Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν. 4790/2021, ήτοι κατά τον προαναφερόμενο τρόπο (με δήλωση όλων των διαδίκων το αργότερο  μέχρι τις 13.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας), άλλως δεν εισάγονται στο πινάκιο και αποσύρονται με τις λοιπές.

3) ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) με την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, τηλεφωνικά (210-4672166)  καθώς και μέσω email (irinodikiosalamina2@gmail.com)

α) Θα πραγματοποιούνται καταθέσεις δικογράφων όλων των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των ένδικων μέσων και των αιτήσεων παροχής νομικής βοήθειας, καθώς και των αιτήσεων διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου, αναγνώρισης/τροποποίησης σωματείου και παροχής κληρονομητηρίου, αιτήσεων για δημοσίευση διαθήκης και κήρυξη αυτής ως κυρίας. Παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι να καταθέτουν πλήρεις τους σχετικούς φακέλους.

Ειδικά για τις αιτήσεις προς δημοσίευση διαθήκης, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αυτές μέσω της ιστοσελίδας μας http://www.eirinodikeio-salamina.gov.gr/?page_id=556).

β) Θα χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων, διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου, κληρονομητηρίων, σωματείων, προσωρινών διαταγών καθώς και αντίγραφα πρακτικών δημοσίευσης διαθήκης. Προς αποφυγή συνωστισμού και  κινδύνου για την δημόσια υγεία αλλά και προς καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων, έκαστος πληρεξούσιος Δικηγόρος θα δύναται να παραλαμβάνει μέχρι τρία (3) αντίγραφα.

γ) Θα χορηγούνται απόγραφα.

δ) Ένορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν κλήσεως και προηγούμενης συνεννόησης με την Γραμματεία. Η προηγούμενη συνεννόηση με την Γραμματεία, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να γίνεται χρονοκαταμερισμός αυτών, αλλά και των λοιπών εξυπηρετούμενων πληρεξουσίων δικηγόρων, για την, όσο το δυνατόν, αποφυγή του συνωστισμού προς όφελος όλων.

ε) Θα γίνονται δεκτές δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας και δηλώσεις τρίτου.

στ) Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά με φυσική παρουσία, αλλά μόνον κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος, μέσω email (irinodikiosalamina2@gmail.com) ή μέσω της ιστοσελίδας μας (www.eirinodikeio-salamina.gov.gr/?page_id=37) και η παραλαβή αυτών με φυσική παρουσία θα πραγματοποιείται μόνον κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και εφ΄όσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική έκδοση τους.

ζ) Θα διενεργείται προκαταρκτική εξέταση και προανάκριση.

4) Θα διεξάγεται κανονικά η συζήτηση αιτήσεων χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινών διαταγών, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων του Ν. 3869/2010 και 4605/2019). Τα αιτήματα χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινών διαταγών θα συζητούνται, χωρίς την εξέταση μαρτύρων και διαδίκων, με κλήτευση των καθ’ ων, διά έγγραφων υπομνημάτων των πληρεξουσίων Δικηγόρων των διαδίκων, τα οποία θα προσκομίζονται, μαζί με το γραμμάτιο προείσπραξης, τις εκθέσεις επίδοσης και τα αποδεικτικά έγγραφα που αποδεικνύουν τους προβαλλόμενους από τους διαδίκους, διά των υπομνημάτων τους, ισχυρισμούς, από τους αυτοπροσώπως παριστάμενους πληρεξούσιους Δικηγόρους κατά την προσδιορισθείσα ημέρα και ώρα.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από κανέναν από τους διαδίκους υπόμνημα οι υποθέσεις θα ματαιώνονται και θα ακολουθήσει οίκοθεν επαναπροσδιορισμός τους από το Δικαστήριο. 

5) Η διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, θα κρίνεται από την Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

6) Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, προτρέπονται οι κ.κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι και οι πολίτες να μην προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον για τη διεκπεραίωση των προαναφερόμενων υποθέσεων και αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης (ραντεβού) με τη Γραμματεία, για δε τυχόν διευκρινίσεις ή ερωτήσεις παρακαλούνται όπως επικοινωνούν τηλεφωνικώς με το Ειρηνοδικείο κατά τους ως άνω αναφερόμενους τρόπους.

Οι Γραμματείς του Δικαστηρίου, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θα εξυπηρετούν το κοινό και τους πληρεξουσίους δικηγόρους μόνο για τα ανωτέρω ζητήματα και με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, ώστε να μην προκαλείται συνωστισμός και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, κατά τις ώρες 09.00 έως 13.30. Επισημαίνεται μετ’ εμφάσεως ότι: α) είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας τόσο από τους δικαστές και υπαλλήλους του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, όσο και για τους εισερχομένους εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, δικηγόρους και πολίτες, β) είναι υποχρεωτική η απολύμανση των χεριών με απολυμαντικό που θα υπάρχει διαθέσιμο στην είσοδο, πριν από την είσοδο σε γραφεία ή στη δικαστική αίθουσα, γ) είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των ευρισκομένων εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας και δ) καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων σε γραφεία, 1 άτομο ανά 10 τ.μ., ήτοι ένας εξυπηρετούμενος ανά γραφείο.

Σαλαμίνα, 10.04.2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας

Ελισάβετ Δοκιανάκη