Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Ελισάβετ Δοκιανάκη, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4. της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/03.03.2021 K.Y.A. (Φ.Ε.Κ. 843Β’/03.03.2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 08.03.2021 έως και 16.03.2021 και ώρα 06:00 το πρωί θα ισχύουν τα εξής:

1. Δεν θα συζητηθούν οι υποθέσεις χορήγησης προσωρινών διαταγών Ν. 3869/2010 και 4605/2019 που είχαν προσδιορισθεί για τις 11.03.2021.

2. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα: α) δεν θα κατατίθεται οποιοδήποτε δικόγραφο (αγωγή, αίτηση κ.λπ.), ούτε αιτήσεις για χορήγηση διατάξεως κληρονομητηρίου, εγγραφής ή τροποποίησης καταστατικού σωματείου, δημοσίευσης διαθήκης και κήρυξης διαθήκης ως κυρίας, εξαιρουμένων των αιτήσεων που εμπεριέχουν αίτημα για τη χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών, β) αναστέλλονται οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και κατάθεσης προσθήκης-αντίκρουσης (100 ημέρες και 115 ημέρες αντίστοιχα) για τις υποθέσεις νέας τακτικής διαδικασίας, καθώς και οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης – αντίκρουσης του Ν. 3869/2010 (Α’ 130), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4745/2020, γ) δεν θα πραγματοποιούνται ένορκες βεβαιώσεις, δ) δεν θα πραγματοποιούνται δηλώσεις τρίτου, ε) δεν θα χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων, διαταγών πληρωμής κ.λπ., ούτε απόγραφα στ) δεν θα πραγματοποιούνται συναινετικές προσημειώσεις, ζ) δεν θα πραγματοποιούνται δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας, η) δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση οποιουδήποτε πιστοποιητικού, θ) δεν θα πραγματοποιείται θεώρηση για γνήσιο υπογραφής συναινετικών διαζυγίων, ι) δεν θα κατατίθενται αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας, ια) δεν θα γίνονται δημοσιεύσεις διαθηκών καθώς και ιβ) δεν θα πραγματοποιείται προανάκριση και προκαταρκτική εξέταση.

3. Εξαιρούνται από την αναστολή των ενεργειών: α) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση των αντιδίκων, β) όσες δικογραφίες προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης χαρακτηρίζονται ως επείγουσες ή κατεπείγουσες από τον παραγγέλλοντα Εισαγγελέα ή κρίνονται ως τέτοιες από τη διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο, γ) η δημοσίευση αποφάσεων, διατάξεων σωματείων και κληρονομητηρίων, καθώς και δ) η διεκπεραίωση οποιασδήποτε υπόθεσης έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα κρίνεται από την Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

4. Οι Γραμματείς του Δικαστηρίου, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, θα εξυπηρετούν το κοινό και τους πληρεξούσιους δικηγόρους μόνο για τα ζητήματα που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 3 και μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) με την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, τηλεφωνικά ή μέσω email (irinodikiosalamina2@gmail.com), καθώς και μέσω της ιστοσελίδας μας (www.eirinodikeio-salamina.gov.gr/?page_id=37), ώστε να μην προκαλείται συνωστισμός και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, αυστηρά κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00. Επισημαίνεται μετ’ εμφάσεως ότι: α) είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας τόσο από τους δικαστές και υπαλλήλους του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, όσο και για τους εισερχομένους εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, δικηγόρους και πολίτες, β) είναι υποχρεωτική η απολύμανση των χεριών με απολυμαντικό που θα υπάρχει διαθέσιμο στην είσοδο, πριν από την είσοδο σε γραφεία ή στη δικαστική αίθουσα, γ) είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των ευρισκομένων εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας και δ) καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων σε γραφεία,1 άτομο ανά 10 τ.μ., ήτοι ένας εξυπηρετούμενος ανά γραφείο.

Σαλαμίνα, 06.03.2021

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας

Ελισάβετ Δοκιανάκη